ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสุรสิทธิ์ อัศยาพรบ้านทางพาดเขาสวนกวางเกษียณอายุ 
2นายจำนงค์ ไชยวันกู่สว่างสามัคคีเกษียณอายุ 
3นายประดิษฐ์ อุ่นหนองกุ่งบ้านโคกสง่านางามเกษียณอายุ 
4นายสุนันท์ กลางจันทาบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 
5นายสุเทพจินดา สีแก้วรัตนะบ้านผักหนามเกษียณอายุ 
6นางสุภาวดี ทองสีนาคสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4เกษียณอายุ 
7นายนรชัย พรมทาบ้านกุดพังทุยเกษียณอายุ 
8นางปราณี นันทราดลชุมชนหนองกุงวิทยาเกษียณอายุ 
9นางสุวจิต ศรีบุญเรืองชุมชนบ้านบัวใหญ่เกษียณอายุ 
10นายทองม้วน ต้นกันยาชุมชนบ้านบัวใหญ่เกษียณอายุ 
11นางหนูเล็ก ต้นกันยาบ้านคอกคีแสนตอเกษียณอายุ 
12นางเลี่ยมเพชร พันธุระบ้านท่ามะเดื่อเกษียณอายุ 
13นางพวงพยอม วรารัศมีบ้านเสียวโคกกลางเกษียณอายุ 
14นายอุดม หลาบหนองแสงบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อยเกษียณอายุ 
15นางจันทร์เพ็ญ พัฒนาศูนย์บ้านนาขามเกษียณอายุ 
16นางทิวาวรรณ พรมโสดาบ้านกุดน้ำใสเกษียณอายุ 
17นายสุปริน แหวนวงษ์บ้านกุดน้ำใสเกษียณอายุ 
18นางระเบียบ ชนะโยธาบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแปเกษียณอายุ 
19นายพิบูลย์รัตน์ คงปัญญาบ้านดงมันเกษียณอายุ 
20นายทวีป จันทร์เรืองโคกสูงกุดน้ำใสเกษียณอายุ 
21นางสาวทิพาภรณ์ ศรีเวียงราชชุมชนกระนวนเกษียณอายุ 
22นางปราณี สุวรรณโสภาบ้านโนนสังป่ารังเกษียณอายุ 
23นายศักดา แก้วชัยชุมชนกระนวนเกษียณอายุ 
24นายทองเต็ม ยาเกิ้นบ้านคำครึ่งเกษียณอายุ 
25นางสุกัญญา คัทมาตย์บ้านคำครึ่งเกษียณอายุ 
26นางอรดี สีแก้วรัตนะบ้านผักหนามเกษียณอายุ 
27นางนงนุช เนียมบุญนำบ้านฝางวิทยาเกษียณอายุ 
28นายยุทธการ สุวรรณโสภาบ้านโนนสังป่ารังเกษียณอายุ 
29นายธรรมภพ สุริสารบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุงเกษียณอายุ 
30นางรัชนี สุริยฉายโคกสูงใหญ่วิทยาเกษียณอายุ 
31นางบุญญรัตน์ สุขเลิศตระกูลบ้านโคกใหญ่เกษียณอายุ 
32นายสมบูรณ์ คลังกลางน้ำพองเกษียณอายุ 
33นางวลัยลักษณ์ แคว้นคอนฉิมน้ำพองเกษียณอายุ 
34นางศิริวรรณ โพธิ์สาจันทร์บ้านโคกสง่านางามเกษียณอายุ 
35นายประพันธ์ พัฒนาศูนย์บ้านนาขามเกษียณอายุ 
36นายประหยัด บุญสีหาบ้านบึงกลางเกษียณอายุ 
37นายอดุลย์ อดทนบ้านกุดพังเครือเกษียณอายุ 
38นายเกษม รัตนพรบ้านคอกคีแสนตอเกษียณอายุ 
39นางจุติกา ไชยวันบ้านคอกคีแสนตอเกษียณอายุ 
40นางพิมพ์ลภัทร แสนสีมนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์เกษียณอายุ 
41นางนงนุช ศรีกระทุมบ้านทรายมูลเกษียณอายุ 
42นายมฆวัน คนกลางบ้านทรายมูลเกษียณอายุ 
43นางวิลัยวรรณ ภักดิ์ศรีแพงบ้านหนองแสงเกษียณอายุ 
44นางปราณีต กลางหนองแสงบ้านหนองแสงเกษียณอายุ 
45นางกองคำ สุภรัตนกูลบ้านสร้างแซ่งวังถั่วเกษียณอายุ 
46นายสัญญา ศรีชัยบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อยเกษียณอายุ 
47นางสมทรง ศรีชัยบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อยเกษียณอายุ 
48นางวิญญู ศรีมูลผาบ้านคำแก่นคูณเกษียณอายุ 
49นางสาวจันทร์ดา บรรเรืองทองบ้านคำบงเกษียณอายุ 
50นางสุพิดตา อุดมศักดิ์บ้านดงมันเกษียณอายุ 
51นางรัตนารี ตราชูบ้านนาศรีดงเค็งเกษียณอายุ 
52นายสุทิน ดวงอุปมาบ้านนาศรีดงเค็งเกษียณอายุ 
53นายวิจิตร มะฮาดบ้านห้วยเสือเต้นเกษียณอายุ 
54นางบัวพันธ์ ศรีบุญเรืองบ้านห้วยเสือเต้นเกษียณอายุ 
55นายสุขี ป่านนี้บ้านหนองหารจางเกษียณอายุ 
56นางสมบัติ ศรีโยธาบ้านห้วยไผ่หนองโนเกษียณอายุ 
57นางอุมาพร จันทร์เรืองโคกสูงกุดน้ำใสเกษียณอายุ 
58นางพัฒนศรี จิตต์บุญธรรมบ้านห้วยหินลาดเกษียณอายุ 
59นางสว่างศรี สูตรสนธิ์ชุมชนกระนวนเกษียณอายุ 
60นางสุนันทา ภูมิศรีบ้านคำไฮผักแว่นเกษียณอายุ 
61นางนวลละออง ห่วงรักบ้านฝางวิทยาเกษียณอายุ 
62นางสมจิตร สุราชบ้านหนองแวงเป่งเกษียณอายุ 
63นายคำแสน โพธิ์ศรีศรีสมบูรณ์วิทยาเกษียณอายุ 
64นางบังอร สมภารชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาดเกษียณอายุ 
65นายบุญเพ็ง ปักโคทานังบ้านโสกเสี้ยวแสนสุขเกษียณอายุ 
66นางศรีประไพร ราชมนตรีบ้านโนนสมบูรณ์โคกใหญ่เกษียณอายุ 
67นางนิภาพร โพธิ์ศรีบ้านคำครึ่งเกษียณอายุ 
68นายประหยัด โพธิ์ศรีบ้านคำครึ่งเกษียณอายุ 
69นางประหยัด แก้วคูณอนุบาลเขาสวนกวางเกษียณอายุ 
70นางจิราพร พันธุลาวัณย์อนุบาลเขาสวนกวางเกษียณอายุ 
71นางภคมน เกตุบรรจงบ้านโนนทองห้วยบากเกษียณอายุ 
72นายเจริญ บุตรแวงบ้านนาอ่างทองเกษียณอายุ 
73นางประภาพรรณ ศรีทะรักษ์หนองแวงเรือประชาศึกษาเกษียณอายุ 
74นายสมพงษ์ นนทะแสนอนุบาลอุบลรัตน์เกษียณอายุ 
75นางจันทร์เพ็ญ แก้วเวียงบ้านพระบาทท่าเรือเกษียณอายุ 
76นายคำบ่อ ซาหยองบ้านโนนสวรรค์เก่าข่าเกษียณอายุ 
77นางอรวรรณ พันธ์น้อยห้วยยางวิทยาสรรพ์เกษียณอายุ 
78นางกรรณิกา คำภูมีห้วยยางวิทยาสรรพ์เกษียณอายุ 
79นายเสรี ผาโคตรบ้านโนนจิกเกษียณอายุ 
80นางธัญญาพร ชินอ่อนบ้านโนนศิลาราศรีเกษียณอายุ 
81นางสมนึก จันทนามศรีบ้านกระนวนซำสูงเกษียณอายุ 
82นายเอนก อุบลสะอาดบ้านแห้วเกษียณอายุ 
83นายสุพจน์ บัวใหญ่รักษาชุมชนบ้านบัวใหญ่เกษียณอายุ 
84นายสมเกียรติ อภิรัตน์มนตรีบ้านโคกใหม่นายมเกษียณอายุ 
85นายสมทรง พลชัยมาตย์ชุมชนบ้านบัวใหญ่เกษียณอายุ 
86นายสุทัศน์ คำนะบ้านนาขามเกษียณอายุ 
87นายสุพรรณ ชนะบุญทุ่งบ่อวิทยาเกษียณอายุ 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 15/01/2555
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4