ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสรัลชนา คำหลอดบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)สพป.ขอนแก่น เขต 5 สพป.ขอนแก่น เขต 5
2นางสาวพรชนก เหล่าเทพบ้านม่วงหวานสพป.ขอนแก่น เขต 5 สพป.ขอนแก่น เขต 5
3นางสาวพรนัชชา เพ็งวิชัยบ้านคำแมดสพป.ขอนแก่น เขต 5 สพป.ขอนแก่น เขต 5
4นางน้ำใจ สังสีมาบ้านฝางวิทยาโรงเรียนเมืองคง(ดงคาวิทยา) สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
5นายสุคนธ์ เถื่อนศรบ้านพระบาทท่าเรือลาออกจากราชการ 
6นางรัชนี วาทวิจารณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4ลาออกจากราชการ 
7นางวิไลวรรณ พันธุลาวันณย์บ้านกระนวนซำสูงถึงแก่กรรม 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 15/01/2555
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4