ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางวิไลวรรณ เหลาหอมบ้านโสกแสงลาออกจากราชการ 
2นายพชร แข็งขันบ้านฟากพองโรงเรียนเทศบาลกุดน้ำใส เทศบาลกุดน้ำใส
3นายเอกชัย โทธรรมบ้านสะอาดหนองเรือโรงเรียนบ้านโนนเค็ง สพป.ขอนแก่น เขต 2
4นางสาวอารยา ไกรฤาชาบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป.สมุทรปราการ เขต 2
5นายวิชัย ราหาบ้านคำแมดโรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป.มหาสารคาม เขต 2
6นางลัคนา คำดีบ้านสว่างซำโองโรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป.มหาสารคาม เขต 3
7นายสุทัศน์ โพธิ์ศรีบ้านคำแมดลาออกจากราชการ 
8นางสุภาณี อาบเงินกู่สว่างสามัคคีลาออกจากราชการ 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 15/01/2555
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4