ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสุนทร สมลือแสนบ้านป่าเปือยเทพอำนวยเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
2นางนงค์นุช ศรีสุขบ้านบึงกลางโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป.ขอนแก่น เขต 4
3นางบุษบา ศรีคันธรักษ์หนองโนวิทยาคารบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง สพป.ขอนแก่น เขต 1
4นางทัศน์ยา เมืองสนธ์บ้านสระกุดบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) สพป.ขอนแก่น เขต 1
5นายวีรพล ศิลปเจริญวงศ์บ้านบ่อบ้านซำจานเนินทอง สพป.ขอนแก่น เขต 4
6นายดิษฐพงษ์ เรืองหิรัณเตชะกูลห้วยยางวิทยาสรรพ์โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ สพป.ชลบุรี เขต 1
7นายยุทธ นาคทัศน์บ้านนางิ้วนาโพธิ์โรงเรียนวัดดอนคา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
8นางสาวจุฑามาศ ทรวงฤดีชุมชนดูนสาดโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม.20
9นางสาววิรินญา พลทองชุมชนดูนสาดโรงเรียนบ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง" สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
10นางสวิชญา ดลตรีอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์โรงเรียนบ้านอำเภอ สพป.ชลบุรี เขต 3
11นางสาวปิยะนุช ทาลีบ้านโนนน้ำผึ้งโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
12นายสุพัฒน์ สิมมะลิบ้านคำแมดโรงเรียนบ้านแกวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 15/01/2555
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4