ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2559
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางจงกล ไอซิกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4ลาออกจากราชการ 
2นายปฏิวัติ คำมูลสองห้องประชาบำรุงลาออกจากราชการ 
3นายสมยศ เกษวงศ์บ้านคำม่วงลาออกจากราชการ 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 15/01/2555
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4