ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2557
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสุพร อดทนบ้านโนนทองห้วยบากลาออกจากราชการ 
2นางสว่างศรี จินดาศรีบ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร)ลาออกจากราชการ 
3นายสำเริง จินดาศรีบ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร)ลาออกจากราชการ 
4นายปัญญา คงใหญ่น้ำพองลาออกจากราชการ 
5นายประกาศิต ศิริอาวัลวงษ์โคกสูงใหญ่วิทยาลาออกจากราชการ 
6นางกุลจิราภรณ์ สีป้อมนาคำพิทยาสรรพ์โรงเรียนเนินลาดวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
7นางสายยนต์ อุดมกันบ้านม่วงหวานโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต สพป.ชลบุรี เขต 3
8นายสมศักดิ์ พรมศรีบ้านท่าลาดคำตานาถึงแก่กรรม 
9นายวิชัย อักษรบ้านหนองหว้าสุขใจลาออกจากราชการ 
10นางปิยนุช ไชยสมบัติบ้านห้วยเตยลาออกจากราชการ 
11นายสิทธิโชค บุญโทบ้านหนองแวงคูป่าชาติลาออกจากราชการ 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 15/01/2555
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4