ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2557
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายโชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรืองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4สพป.ชัยภูมิ เขต 3 สพป.ชัยภูมิ เขต 3
2นางอุดม คชะเนตรไทยรัฐวิทยา34 (บ้านกุดโง้ง)ถึงแก่กรรม 
3นายสมควร โพธิ์ศรีบ้านนางิ้วนาโพธิ์ลาออกจากราชการ 
4นางประคอง มุงคุณคำชาวบ้านหนองโองลาออกจากราชการ 
5นางโชติกา จันทร์ศรีนามูลวิทยาคมลาออกจากราชการ 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 15/01/2555
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4