ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2558
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสมนึก โพธิ์ศรีชุมชนน้ำอ้อมลาออกจากราชการ 
2นางอุบลวรรณ รักษาเคนชุมชนน้ำอ้อมลาออกจากราชการ 
3นายธีรบุญ นามแสงบ้านสร้างแซ่งวังถั่วถึงแก่กรรม 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 15/01/2555
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4