ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2559
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสถิต จันทร์โสมบ้านหนองผือเกษียณอายุ 
2นายปรีสิทธิ์ สมคะเณย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4เกษียณอายุ 
3นายเที่ยง ประโภชนังบ้านทรายมูลเกษียณอายุ 
4นายสุนทร ขามธาตุพระธาตุขามแก่นเกษียณอายุ 
5นางสาวประจวบ บัวผันบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์เกษียณอายุ 
6นายบุณยฤทธิ์ ศิลาแก้วบ้านหนองโกเกษียณอายุ 
7นายสุวัฒน์ อันทะนัยบ้านหนองแวงเป่งเกษียณอายุ 
8นายชาลี สะตะบ้านคำม่วงเกษียณอายุ 
9นายอาทิตย์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ชุมชนโนนสมบูรณ์เกษียณอายุ 
10นายนิรุธชัย แสงอาวุธบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุงเกษียณอายุ 
11นายถวิล พันธ์น้อยบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลงเกษียณอายุ 
12นายศราวุธ กลางหล้าหนองขามพิทยาคมเกษียณอายุ 
13นายระพีพัฒน์ ศิริจันทร์บ้านกุดกว้างเกษียณอายุ 
14นายอารมณ์ สโมรินทร์บ้านนาฝายเหนือเกษียณอายุ 
15นายไตรรงค์ ภูมีศรีบ้านบะแต้เกษียณอายุ 
16นายพงษ์สวัสดิ์ ศรีอรัญบ้านโนนหัวช้างเกษียณอายุ 
17นายพนม สุดวิเศษบ้านผักหนามเกษียณอายุ 
18นายพิเชฐ โพธิปัสสาบ้านหัวนาคำเกษียณอายุ 
19นายมณีพันธ์ สมภารชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาดเกษียณอายุ 
20นางทองย้อย ดวงไกรแฝงบ้านกระนวนซำสูงเกษียณอายุ 
21นายประหยัด คำอินทร์นาคำพิทยาสรรพ์เกษียณอายุ 
22นางนุชน้อย นารถเหนืออนุบาลเขาสวนกวางเกษียณอายุ 
23นายเรืองชัย โสภะสุนทรบ้านทางพาดเขาสวนกวางเกษียณอายุ 
24นางประไพจิตร ห้าวหาญบ้านดงเรืองประชาสรรพ์เกษียณอายุ 
25นางวัฒนา รุณรุทธิ์บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุงเกษียณอายุ 
26นายจำเริญ ยศวงษ์บ้านวังชัยเกษียณอายุ 
27นายบัญญัติ สามาลาบ้านวังชัยเกษียณอายุ 
28นางสาวจันทร์ประภา พินิจมนตรีบ้านนาฝายเหนือเกษียณอายุ 
29นางปัดทุมมา เหลาหนวดบ้านโคกกลางวิทยาเกษียณอายุ 
30นางยุพาพักตร์ ชีกว้างบ้านกุดพังทุยเกษียณอายุ 
31นางมณเฑียร วงศาศิริพัฒน์น้ำพองเกษียณอายุ 
32นางสุคนธ์ สิงห์น้อยบ้านฟากพองเกษียณอายุ 
33นางนารี ทิพย์สุบรรณ์บ้านกุดน้ำใสเกษียณอายุ 
34นางธัญทิพย์ โฮงคำแก้วบ้านนาเรียงเกษียณอายุ 
35นางอุบล อัดโดดดรบ้านนาศรีดงเค็งเกษียณอายุ 
36นายจตุพล ศรีบุญเรืองบ้านห้วยเสือเต้นเกษียณอายุ 
37นางแววมยุรา แสนยานุภาพชุมชนหนองกุงวิทยาเกษียณอายุ 
38นางสุวิมล ไสยเลิศบ้านหินลาดเกษียณอายุ 
39นายบัณฑิต สนทองบ้านหนองหว้าสุขใจเกษียณอายุ 
40นางจันทร์เพ็ญ โยธินบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อยเกษียณอายุ 
41นางดาราวดี เจริญสุขบ้านโนนจิกเกษียณอายุ 
42นางอ่อนตา นาวิรัตน์บ้านหนองอ้อโคกสว่างเกษียณอายุ 
43นายปรีชา สามะหาดไทยบ้านนาฝายเกษียณอายุ 
44นายทองม้วน เพ็งไสย์บ้านห้วยยางเกษียณอายุ 
45นายทองบาน คำหงษาศรีสมบูรณ์วิทยาเกษียณอายุ 
46นายบุญมี คำเชียงบ้านหนองโองเกษียณอายุ 
47นายสุพจน์ ราชมนตรีบ้านหนองซาเกษียณอายุ 
48นางเยาวลักษณ์ ศรีเวียงราชบ้านห้วยเชือกเกษียณอายุ 
49นายประสิทธิ์ ภวภูตานนท์บ้านคำไฮผักแว่นเกษียณอายุ 
50นายสุบิน รัดทนีบ้านคำไฮผักแว่นเกษียณอายุ 
51นายทวี สำนักดีบ้านผักหนามเกษียณอายุ 
52นางเกษมสุข อันทะนัยชุมชนน้ำอ้อมเกษียณอายุ 
53นายแหลมทอง วงษ์ชาลีชุมชนดูนสาดเกษียณอายุ 
54นายยอด ศรีเชียงสาบ้านโนนสังป่ารังเกษียณอายุ 
55นางลิขิต โพธิ์ศรีบ้านกระนวนซำสูงเกษียณอายุ 
56นายประเทือง โพธิ์ศรีบ้านหนองกุงดิ่งเกษียณอายุ 
57นางเพ็ญประภา เวียงสีมาบ้านโนนน้ำผึ้งเกษียณอายุ 
58นายเชวง อินทะวันบ้านป่าเปือยเทพอำนวยเกษียณอายุ 
59นายสุวิทย์ ธรรมราชบ้านโคกใหญ่เกษียณอายุ 
60นางสงบ ถิตย์วิลาศบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)เกษียณอายุ 
61นางวิภาวดี ภูบ้านหม้อคำบอนวิทยาเกษียณอายุ 
62นายฉัตรชัย ใยแก้วบ้านคอกคีแสนตอเกษียณอายุ 
63นายทองสม โพธิ์สาจันทร์บ้านโคกสง่านางามเกษียณอายุ 
64นางสงบ บุบผาโสภาบ้านทรายมูลเกษียณอายุ 
65นายอนันต์ ภักดีศรีบ้านหัวบึงเกษียณอายุ 
66นางอรุณี จิตตวุฒิพระธาตุขามแก่นเกษียณอายุ 
67นางเพ็ชรรัตน์ จิตติยากูลน้ำพองเกษียณอายุ 
68นางแน่งน้อย อวนศรีน้ำพองเกษียณอายุ 
69นางสุรีย์พร พินิจเชื้อชุมชนหนองกุงวิทยาเกษียณอายุ 
70นางพิกุล นาวะรัตนกุลชุมชนหนองกุงวิทยาเกษียณอายุ 
71นางยุบล ติยาภักดิ์บ้านกุดพังทุยเกษียณอายุ 
72นายจารวัตร ชุณหบุญญทิพย์บ้านหัวดงเกษียณอายุ 
73นายหัสดี ศรีพระยาบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์เกษียณอายุ 
74นางมลธิรา ชุมแวงวาปีบ้านคำบงเกษียณอายุ 
75นางชูศรี รุ่งรัตน์โคกสูงกุดน้ำใสเกษียณอายุ 
76นายประกฤติ สังฆทิพย์บ้านม่วงหวานเกษียณอายุ 
77นายสมควร สิงห์น้อยบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลงเกษียณอายุ 
78นางพูนทรัพย์ สิงห์น้อยบ้านภูคำเบ้าเกษียณอายุ 
79นางสายทอง ภูเด่นแดนบ้านภูคำเบ้าเกษียณอายุ 
80นายสงวน แสงสว่างบ้านศรีสุขสำราญเกษียณอายุ 
81นายวิเชียร สิงห์ศักดาบ้านศรีสุขสำราญเกษียณอายุ 
82นายสายประสพ จันทจรบ้านโคกใหม่นายมเกษียณอายุ 
83นายพิทูล ประวันเนบ้านกุดน้ำใสถึงแก่กรรม 
84นางประทุมมา แสนจันแดงบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแปถึงแก่กรรม 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 15/01/2555
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4